Zanimljivosti

Procena radne sposobnosti

 • November 24, 2016
 • 6 min read

Jedno od čestih pitanja koje dobijamo je kako do posla sa dijabetesom ili kako ga zadržati. Nacionalna služba zapošljavanja ima proceduru oko procene radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja ili održanja zaposlenja.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.
 • Medicinska dokumentaciju (original ili overena fotokopija):
  • predlog za utvrđivanje invalidnosti, odnosno Predlog za veštačenje sa izveštajem i mišljenjem o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti popunjen od strane izabranog lekara (Obrazac 1 – utvrđen Pravilnikom RF PIO), ne stariji od 6 meseci; original obrasca
  • otpusne liste sa podacima o nalazima i izvršenim pregledima
  • postojeći specijalistički nalazi (ne stariji od 6 meseci) na propisanim obrascima
  • dijagnostički testovi
  • laboratorijski testovi (ne stariji od 6 meseci)
  • nalaz psihologa, odnosno zaključak koji obuhvata ocenu mentalnih sposobnosti, ličnosti i ponašanja pojedinca, ne stariji od 6 meseci
  • u slučaju veštačenja profesionalnih bolesti i procene trajnih posledica prouzrokovanih povredama na radu neophodna je i ekspertiza zavoda za medicinu rada, Instituta za medicinu rada Srbije «Dr Dragomir Karajović», odnosno zavoda za zdrastvenu zaštitu radnika.
 • Druga neophodna dokumentacija:
  • dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu (overena fotokopija diplome – uverenja o stručnoj spremi ili overena fotokopija radne knjižice ukoliko je upisano zanimanje)
  • socijalna anketa – može se uraditi najkasnije do dana izlaska na komisiju (potrebno je da se odazovete na zakazani termin od strane zaposlenog u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; bićete obavešteni o terminu putem telefona ili pismeno)
  • Rešenje o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite (ukoliko isto posedujete)
  • Rešenje/dokaz o statusu osobe sa invaliditetom (ukoliko isti posedujete)

Ako ste zaposleni, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i:

 • opis posla koji obavljate i predlog poslova koji bi prema predlogu poslodavaca mogli da obavljate (izdaje poslodavac uz potpis i pečat)
 • dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti (dostavlja se najkasnije do dana vršenja ocene radne sposobnosti).

Dokaz o izmirenju troškova

Dokazom o uplati se smatra: uplatnica, nalog za prenos ili izvod iz banke, koji mora sadržati podatke o konkretnom licu na koje se uplata troškova procene odnosi (ime i prezime lica ili/i JMBG);

Troškove procene zaposlenog lica plaća lice koje je zahtev podnelo ili poslodavac kod koga je lice u radnom odnosu u momentu podnošenja zahteva, uplatom na podračun nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Troškove procene za drugo lice koje traži zaposlenje, plaća samo lice uplatom na podračun nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Troškovi procene radne sposobnosti iznose 4.700,00 dinara.

Troškove procene nezaposlenog lica i lica zaposlenog u preduzeću  za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom plaća Nacionalna služba za zapošljavanje.

Podnošenje zahteva

Zahtev uz odgovarajuću medicinsku i drugu neophodnu dokumentaciju podnosite nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu prebivališta.

Izuzetno, Zahtev za procenu radne sposobnosti možete podneti i uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko ne ostvarite pravo na invalidsku penziju odnosno potpuni gubitak radne spososobnosti, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje će vaš zahtev sa pratećom dokumentacijom proslediti Nacionalnoj službi za zapošljavanje na procenu radne sposobnosti.

Izlazak na komisiju za procenu radne sposobnosti:

Kada se vaš zahtev kompletira sa svom pratećom dokumentacijom neophodnom za veštačenje vaše radne sposobnosti, od strane Nacionalne službe za zapošljavanje dobićete informaciju o tačnom vremenu i mestu održavanja komisije za procenu radne sposobnosti. Procena se vrši u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje. Neophodno je vaše lično prisustvo.

Ko vrši ocenu radne sposobnosti?

Ocenu radne sposobnosti vrši komisija – organ veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koju čine: lekar veštak Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, specijalista medicine rada, psiholog i stručni radnik Nacionalne službe za zapošljavanje.

Komisija sačinjava Nalaz, mišljenje i ocenu radne sposobnosti, na osnovu čega Nacionalna služba za zapošljavnje donosi Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja. Rešenje se dostavlja podnosiocu zahteva putem pošte na kućnu adresu, a može se preuzeti i lično u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Radna sposobnost se ocenjuje na osnovu sledeće skale:

0.    stepen – ako ne postoje teškoće i prepreke na radu, odnosno ukoliko su zanemarljive i ne utiču na radnu sposobnost;

1.    stepen – ako su teškoće i prepreke male i utiču na radnu sposobnost u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja a omogućavaju zapošljavanje pod opštim uslovima

2.    stepen – ako su teškoće i prepreke umerene, odnosno znatne u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja a omogućavaju zapošljavanje pod posebnim uslovima;

3.    stepen – ako su teškoće i prepreke potpune ili višestruke, odnosno lice se ne može zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na  uobičajenom radnom mestu, bez obzira na zanimanje ili poslove.

Lice kome je utvrđen 0. stepen, u skladu sa Zakonom, ne stiče status osobe sa invaliditetom.

Preuzeto sa sajta Nacionalne službe zapošljavanja

Obrazac 1 morate tražiti Vašem izabranom lekaru koji će ga tom prilikom popuniti (kratka istorija Vašeg zdravstvenog stanja). Kada dobavite ovaj obrazac, javite se lokalnoj kancelariji NSZ odakle će Vas uputiti u službu za osobe sa invaliditetom gde ćete zakazati termin za komisiju. Takođe od izabranog lekara tražite i uput za psihologa – sam pregled psihologa se sastoji od nekoliko testova i kratkog razgovora. Nakon procene,rešenje komisije ćete dobiti na kućnu adresu.